تروریسم تکفیری ، جریان خشونت جهانی

یکی از خطرناکترین جریانهایی که امروزه امنیت و صلح جهانی را تهدید می کند جریان تروریسم تکفیری است که با توجه به زمینه های فکری آن در بعضی از کشورهای اسلامی به منظور تضعیف و تجزیه کشورهای اسلامی با حمایتهای مادی و معنوی برخی ابرقدرتها و استکبار جهانی به وجود آمده است.


جهان علیه خشونت